Informacija

Pacientų teisės ir pareigos

Ištrauka iš VšĮ Kruopių ambulatorijos Darbo tarkos taisyklių

patvirtintų 2020-12-07 įsakymu T-66/20

VII. Pacientų teisės ir pareigos įstaigoje

 1. Pacientas turi teisę pasirinkti gydytoją.
 2. Kiekvienam pacientui turi būti suteikiama kokybiška sveikatos priežiūra.
 3. Pacientų privatus gyvenimas yra neliečiamas.
 4. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįglumo.
 5. Pacientams turi būti teikiamos moksliškai pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 7. Pacientas, sutikęs gauti įstaigoje teikiamas mokamas paslaugas, turi nustatyta tvarka tai įforminti medicininiuose dokumentuose bei sumokėti paslaugos kainą pagal patvirtintą kainyną.
 8. Būtinoji medicinos pagalba pacientui įstaigoje suteikiama neatidėliotinai, vadovaujantis viešai skelbiamu įstaigos vadovo 2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. T-7/8 patvirtintu „Būtinosios pagalbos medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos aprašu“
 9. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir prognozę, išskyrus atvejus, kai tokia informacija galėtų pakenkti paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais ši informacija paciento atstovui. Pacientas turi teisė atsisakyti šios informacijos. Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimą įtaigoje reglamentuoja viešai skelbiamas įstaigos vadovo 2009 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. T-7/7 patvirtintas „Paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašas“.
 10. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę.
 11. Visus ginčytinus paciento ištyrimo ir gydymo klausimus nagrinėja Įtaigos Gydytojų konsultacinė      komisija.
 12. Pacientai nuo 16 metų amžiaus gali būti gydomi arba jiems suteikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga, tik kai yra jų sutikimas. Sveikatos priežiūra pacientams iki 16 metų teikiama kai yra jų atstovų sutikimas, atvejus, jei tokio sutikimo prašymas prieštarautų nepilnamečio paciento  interesams. Tokiu atveju teikiama pagalba organizuojama kaiptai nustato  Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 13. Pacientas privalo laikytis gydytojo nustatyto režimo, laiku ateiti paskirtiems tyrimams, vykdyti paskirtą gydymą, su kuriais jis pasirašytinai sutiko, mandagiai elgtis su aptarnaujančiu personalu bei kitais pacientais.
 14. Pacientai apie vidaus tvarkos taisykles informuojami tiek, kiek tai yra susiję su pacientų buvimu įtaigoje.
 15. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę , diagnozę, taip pat visa kita informacija apie pacientą laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties.
 16. Visi vidaus tvarkomieji dokumentai, paminėti šiose taisyklėse, viešai skelbiami įstaigos informaciniuose stenduose, registratūrose  esančiuose segtuvuose „Informacija pacientams“, įtaigos administracijoje.

 

VIII. Ginčų ir konfliktų tarp įtaigos ir pacientų sprendimo tvarka

 1. Pacientas (jo atstovas ), manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento teisės, raštu kreipiasi į direktorių, kad per 20 darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi į direktorių, kuris neilgiau kaip per 20 darbo dienų privalo išnagrinėti kreipimąsi ir raštu pranešti pacientui apie nagrinėjamus rezultatus. Šią procedūrą reglamentuoja viešai skelbiamas įstaigos vadovo 2009 m. kovo 10 įsakymu Nr. T-7/7 patvirtintas „Pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo tvarkos aprašas“
 2. Žodiniai prašymai priimami tik tais atvejais, kai juos galima išnagrinėti tuoj pat, nepažeidžiant pareiškėjo ir įstaigos interesų. Pareiškėjas, nesutinkantis su žodinio prašymo nagrinėjimo rezultatais, savo prašymą pateikia raštu.
 3. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavadė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįkaitomi, nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
 4. Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 5. Pacientas turi teisę pateikti skundą ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
 6. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybė institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik nepatenkinti skundų nagrinėjimu sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje jų manymu, jų teisės buvo pažeistos.

 

IX. Medicinos dokumentų kopijų darymas ir informacijos apie pacientą teikimas

 1. Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo asmens medicinos dokumentų kopijos, nuorašai, išrašai, išduodamos pažymos apie jo sveikatos būklę ar teiktas paslaugas, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei.
 2. Informacijos apie pacientą teikimo tvarką reglamentuota viešai skelbiamas įstaigos vadovo 2009 m. Kovo 10d. Įsakymu Nr. T-7/7 patvirtintas „Informacijos apie pacientą teikimo tvarkos aprašas“.
 3. Informacija apie pacientą telefonu neteikiama.
 4. Rašytinę informaciją, neturint raštiško paciento sutikimo, teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai turi teisę gauti institucijos ir kitos įstaigos kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 01 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms tvarkos patvirtinimo“.

Gyventojų prisirašymo tvarka

 • Kiekvienas asmuo gali laisvai pasirinkti arčiausiai jo gyvenamos vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą šeimos gydytojo paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą.
 • Asmuo, pasirinkęs VšĮ Kruopių ambulatoriją bei šeimos gydytoją, atvyksta į įstaigą užpildo ir pasirašo „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr.025-025-1/a ar forma Nr.025-025-2/a).
 • Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas.

Pacientai pas šeimos gydytoją patenka užsiregistravę iš anksto (išskyrus būtinosios medicininės pagalbos atvejus).

Registracijos pas gydytoja tvarka

Pacientai šeimos gydytojo, gydytojo odontologo priėmimui registruojami telefonu: (8 425) 43735 Kruopių ambulatorijoje, (8 425) 44235 Sablauskių medicinos punkte arba atvykus į įstaigą. Pacientas priėmimui pas gydytoją užrašomas “Išankstinės pacientų registracijos žurnale“.

Pacientas, kreipdamasis dėl valstybės finansuojamų (nemokamų) paslaugų gavimo, registratūroje privalo pateikti:

 • asmens pasą (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
 • pensininko pažymėjimą.
 • neįgalumo pažymėjimą.
 • galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

Pacientai pas gydytoją priimami pagal “Išankstinės pacientų registracijos žurnale” nurodytą eilę. Pavėlavę pacientai, jei pacientas nepriklauso būtinosios pagalbos kategorijai (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais), priimami atsiradus laisvai vietai arba kai priimti visi tą dieną užsiregistravę pacientai.

Svarbi informacija:

Iš anksto gydytojo priėmimui užsiregistravę pacientai, tačiau negalintys atvykti nustatytu laikuprivalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

PACIENTŲ NUKREIPIMO PAS GYDYTOJĄ SPECIALISTĄ TVARKA

Jei, šeimos gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja gydytojo specialisto konsultacijos (kardiologo, endokrinologo, oftalmologo ir t.t.), gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas nukreipiamas pas antrinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą (kardiologą, endokrinologą, oftalmologą ir t.t.). Pas tretinio lygio paslaugas teikiantį gydytoją specialistą (LSMU ligoninėje Kauno klinikose ar VU ligoninės Santariškių klinikose dirbantį kardiologą, endokrinologą, oftalmologą ir t.t.) pacientai  nukreipiami sveikatos apsaugos ministro įsakymais reglamentuojamų atskirų paslaugų teikimo atvejais arba kai dėl  tos pačios sveikatos būklės pacientas jau buvo konsultuotas antrinio ar tretinio lygio sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų specialistų (Siuntimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymu Nr. V-636 “Dėl  siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.).

PACIENTŲ NUKREIPIMO STACIONARINIAM GYDYMUI TVARKA

Jei, šeimos gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja skubaus stacionarinio ištyrimo ir gydymo, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir pacientas, iškvietus greitąją medicinos pagalbą, nedelsiant siunčiamas į stacionarą.

Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka

Šeimos gydytojas į pacientų namus vyksta šiais atvejais:

 • pas naujagimius (iki 1 mėnesio amžiaus);
 • pas karščiuojančius vaikus iki 1 metų amžiaus (temperatūra 39C ir daugiau);
 • pas pacientus, kuriems ūmiai (24 val. laikotarpyje) sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti, išskyrus traumas), ir pacientus, kurie turi sunkaus laipsnio ilgalaikį judėjimo funkcijos sutrikimą;
 • pas pacientus, kuriems 24 val. laikotarpiu yra infekcinės kilmės bėrimai ir (ar) daugkartinis vėmimas, ir (ar) viduriavimas (daugiau nei 10 kartų per parą) su karščiavimu;
 • planine tvarka pas negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis), taip pat pas vaikus, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis.

Gripo epidemijos metu šeimos gydytojas į pacientų namus papildomai vyksta šiais atvejais:

 • pas vaikus iki 10 metų, jiems karščiuojant virš 38,50C ir daugiau;
 • pas karščiuojančius ir sergančius sunkiomis lėtinėmis ligomis pacientus arba negalią turinčius pacientus, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) nustatytas mažiau kaip 20 procentų darbingumo lygis arba nustatyti dideli specialieji poreikiai (nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros poreikis).
 • Kitais atvejais pacientas privalo atvykti  šeimos gydytojo apžiūrai į ambulatoriją.

 

Gydytojo iškvietimai į namus registruojami darbo dienomis nuo 800 – 1000val.
telefonu (8 425) 43 735, (8 425) 44 235 arba atvykus į ambulatoriją ar medicinos punktą.

Gydytojas į namus atvyksta iki 1400val.

Išduodamos medicininės pažymos

Eil. Nr. Formos (pažymos) Nr. Formos (pažymos) pavadinimas Kas išduoda
1. 027/a Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas Šeimos gydytojas, gydytojas odontologas
2. 027-1/a Vaiko sveikatos pažymėjimas, reikalingas pateikti ugdymo įstaigoms Šeimos gydytojas ir gydytojas odontologas
3. 046/a Medicininė pažyma, reikalinga gydytojams, slaugytojams, advokatams, specialistams dėl licencijos, atliktiems sveikatos tyrimams, skiepams, gydytojų konsultacinės komisijos išvadoms paliudyti.  Išvadą pasirašo gydytojų konsultacinė komisija
4. 094–1/a Medicininė pažyma dėl neatvykimo į ikiteisminio tyrimo įstaigą, prokuratūrą, teismą ar karo prievolę administruojančią krašto apsaugos sistemos instituciją Gydantis gydytojas
5. 048/a Medicininė pažyma norintiems įsigyti šaunamąjį ginklą Šeimos gydytojas
6. 047/a Privalomojo sveikatos tikrinimo medicininė pažyma įsidarbinant Šeimos gydytojas
7. 048/a Sveikatos pasas dirbantiesiems Darbdavio užpildytą medicininę knygelę pacientas pateikia profilaktinių apžiūrų kabinete dėl periodinių sveikatos tikrinimų ir išvadų surašymo
8. 048-2/a Vidaus vandenų transporto specialisto bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžio sveikatos pažymėjimas Šeimos gydytojas
9. 082/a Vykstančio į užsienį medicininė pažyma Šeimos gydytojas
10. 094/a Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar vykdymo instituciją Šeimos gydytojas, gydytojas odontologas
11. 083-1/a Medicininė vairuotojo sveikatos patikrinimo pažyma Šeimos gydytojas
12. 063/a Profilaktinė skiepijimų kortelė Šeimos gydytojas
13. 046-1/a Valdininko sveikatos pažymėjimas Išvadą pasirašo gydytojų konsultacinė komisija
14. 068/a Sportuojančio sveikatos pažymėjimas Šeimos gydytojas
15. 086/a Stojančio į mokymo įstaigą ar įdarbinamo nepilnamečio medicininė pažyma Šeimos gydytojas
16. 106/a Medicininis mirties liudijimas Gydantis gydytojas
17. Siuntimas į NDNT Gydantis gydytojas

Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo

Teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu:

 • asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 • vaikai iki 18 metų, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 2 straipsnyje;
 • asmenys, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais.

 

Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:

 

Pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims:

kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio)  

 

iki 463,13 euro

nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas); iki 1424,99  euro
Vaikams:
kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais  

iki 236,36 euro

kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas (nustato antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumas).  

iki 1424,99 euro

 

Dantų protezavimo paslaugos kompensuojamos tik visiškai baigus dantų protezavimą.

 

Kur kreiptis norint gauti dantų protezavimo paslaugas?

Pirmiausia reikia keiptis į gydymo  įstaigos, prie kurios žmogus yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Gydytojas nustato, ar asmeniui gali būti teikiamos kompensuojamos dantų protezavimo paslaugos. Jeigu gydytojas odontologas, konsultacijos metu vizualiu būdu nustato dantų protezavimo poreikį, ir kad pensininkams, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims ir vaikams būtina sudėtingesnio gydymo technologija, tokiu atveju jis siunčia pensininkus, nedarbingus, iš dalies darbingus asmenis ar vaikus į antrinio ar tretinio lygio odontologų konsiliumą. Konsiliumas, nutaręs, kad minėtiems asmenims būtina sudėtingesnio gydymo technologija, išduoda formą Nr. 027/a su išvada dėl dantų protezavimo didesnės kompensacijos poreikio. Beje, galima kreiptis ir į kitos gydymo įstaigos gydytoją odontologą, bet tokiu atveju už suteiktą konsultaciją reikės sumokėti. Norėdamas gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas, pacientas turi pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą įrašyti į dantų protezavimo laukiančiųjų sąrašus,
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę),
 • pensininko arba neįgaliojo asmens pažymėjimą,
 • gydytojo odontologo išvadą dėl dantų protezavimo reikiamumo (forma 027/a).

Paciento dokumentus gavusi įstaiga pateikia gautą prašymą TLK, o ši įtraukia pacientą į savivaldybės gyventojų, laukiančių dantų protezavimo paslaugų, sąrašą. Sąrašas sudaromas pagal prašymų užpildymo datą. Kiekvienas įtrauktas į sąrašą asmuo gauna pranešimą apie savo numerį eilėje. Vaikams, įtrauktiems į sąrašą, dantys protezuojami be eilės.

Gavus pranešimą apie įrašymą į asmenų, laukiančių dantų protezavimo sąrašą, reikia apsispręsti: arba nelaukti, kol ateis eilė ir pakvietimas protezuoti dantis, ir pačiam sumokėti už protezavimą, arba laukti, kol ateis eilė ir asmuo gaus pakvietimą protezuoti dantis, o paslaugos bus iš karto kompensuojamos.

Abiem atvejais protezavimo išlaidos kompensuojamos tik atėjus eilei, t. y. asmeniui teisės akto nustatyta tvarka įgijus teisę į kompensaciją.

 

Jei nusprendėte nelaukti, kol ateis eilė dantų protezavimui

Jei žmogus nusprendžia nelaukti, kol ateis eilė, ir už dantų protezavimą sumoka pats, reikia kreiptis į TLK dėl kompensavimo pateikiant:

 • prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas;
 • pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo sąrašą (pranešimo dublikatą, jei savojo pranešimo neišsaugojote, išduos teritorinės ligonių kasos darbuotojas);
 • apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pinigų priėmimo kvitą ir kt.).

Tuomet, atėjus eilei, TLK išsiųs pranešimą apie kompensavimą ir perves kompensaciją į nurodytą asmeninę sąskaitą banke.

 

Jei nusprendėte sulaukti, kol ateis eilė dantų protezavimui

Jei pacientas nusprendžia laukti savo eilės, tenka laukti TLK pranešimo. Sulaukusiam savo eilės žmogui TLK paštu išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas ir sveikatos priežiūros įstaigų, su kuriomis TLK sudarė sutartis dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo, sąrašą.  Gavus tokią pažymą, reikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos kreiptis į vieną iš sąraše nurodytų gydymo įstaigų, ten ir bus atliekamas protezavimas.

Žinoma, pasitaiko, kad dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių žmonės nori atidėti protezavimą. Tuomet reikia pateikti TLK protezavimo atidėjimo prašymą (ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo kvietimo protezuoti dantis išsiuntimo datos). Protezavimo data suderinama iš naujo.

Jei per tris mėnesius dėl dantų protezavimo nesikreipiama arba nesikreipiama dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.

Asmens, kuris mirė nesulaukęs kompensacijos už savo lėšomis gautas dantų protezavimo paslaugas grąžinimo, teisė į kompensacijos grąžinimą pereina to asmens įpėdiniui (-iams).

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami;
 • pensininkai, nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys pakartotinai į TLK sąrašą gali būti įrašyti ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo dienos.

 

Kilus klausimams dėl dantų protezavimo galite kreipkitės į:

VšĮ Kruopių ambulatorijos registratūrą arba skambinkite tel. 8 425 43735

Bendruoju ligonių kasų telefono numeriu 8 700 88 888 arba el. paštu info@vlk.lt.

Elgesio taisyklės nedarbingumo metu

 1. Laikinojo nedarbingumo metu asmuo privalo vykdyti gydytojo nurodymus ir elgtis taip, kad jo netinkami veiksmai neužtęstų ligos ar sergančio šeimos nario slaugos trukmės.
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus, laikinai nedarbingu pripažintas asmuo turi atvykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigos GKK darbingumui patikrinti.
 3. Laikinai nedarbingas asmuo teisingai nurodo savo telefono numerį, jei jo neturi – asmens faktinės gyvenamosios vietos adresą.
 4. Elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimais laikoma, kai laikinai nedarbingu pripažintas asmuo:
 • gydytojo paskirtu laiku neatvyksta pasitikrinti darbingumo arba į GKK posėdį;
 • Fondo valdybos ar jos teritorinio skyriaus vyriausiajam specialistui (nedarbingumo kontrolei) pareikalavus neatvyksta į GKK posėdį;
 • nesilaiko gydytojo nustatyto gydymo ir (ar) slaugos režimo;
 • neatlieka paskirtų gydymo, diagnostikos ir (ar) slaugos procedūrų;
 • atvyksta pas gydytoją neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • dirba (-o), mokosi (-ėsi), keliauja (-iavo), dalyvauja (-avo) kultūros, sporto, pramoginiuose ar kituose renginiuose;
 • vartojo alkoholį, narkotines, toksines ar psichotropines medžiagas;
 • elgėsi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti laikinojo nedarbingumo trukmę;
 • kai asmuo, kuriam išduotas elektroninis pažymėjimas sergančiam šeimos nariui slaugyti, jo neslaugo ar neprižiūri arba elgiasi taip, kad jo veiksmai galėjo užtęsti (užtęsė) šeimos nario slaugos trukmę.
 1. Elgesio taisyklių pažeidimus pažymi gydantis gydytojas, išduodamas kitą elektroninį nedarbingumo pažymėjimą.
 2. Elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai, Fondo valdybos ar jos teritorinių skyrių vyriausieji specialistai (nedarbingumo kontrolei), remdamiesi dokumentais, patvirtinančiais elgesio taisyklių pažeidimus. Elgesio taisyklių pažeidimus apdraustiems asmenims gali nustatyti ir jų darbdaviai, sudarę komisiją.
 3. Pacientų elgesio taisyklės nedarbingumo metu skelbiamos įstaigos informacinėje lentoje bei interneto svetainėje www.kruopiuambulatorija.lt.

Parengta pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. liepos 21 d. įsakymą Nr. V-653/A1-356 (su pakeitimais)

Dėl duomenų apie stacionare suteiktas paslaugas.

Jeigu einamąjį mėnesį Jus išrašo iš stacionarinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turite teisę, pasibaigus kitam mėnesiui, nemokamai gauti duomenų suvestinę apie stacionare Jums suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir šių paslaugų kainas.

Norėdamas(-a) gauti šią duomenų suvestinę, Jūs turite asmeniškai kreiptis į teritorinę ligonių kasą ar teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba raštu kreiptis į teritorinę ligonių kasą (į teritorinės ligonių kasos atstovą savivaldybėje dėl duomenų suvestinės raštu nesikreipiama – tik asmeniškai) ir pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę liudijančio dokumento kopiją. Dėl šios suvestinės išdavimo gali kreiptis ir Jūsų atstovas, pateikdamas savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą teisės aktų nustatyta tvarka.

Taip pat Jūs turite galimybę internetu per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt arba per elektroninės bankininkystės sistemas gauti duomenis apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, stacionarines, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo), Jums suteiktas nuo 2000 m. sausio 1 d., ir šiuo laikotarpiu Jums išrašytus vaistus bei medicinos pagalbos priemones.

Daugiau informacijos galite gauti bendruoju ligonių kasų telefono numeriu 8 700 88 888 arba el. paštu info@vlk.lt.